Novinky emailom

Pridaj svoju emailovú adresu a získaj veľa zaujimavých informácii

22. November 2011
Aktivity RMNK

Rada mládeže Nitrianskeho kraja (ďalej RMNK), od svojho vzniku v roku 2001, realizuje aktivity zamerané na zlepšenie podmienok pre deti a mládež v Nitrianskom kraji prostredníctvom podpory aktivít a služieb občianskych združení a neziskových organizácii v rámci neformálneho vzdelávania. RMNK spolupracuje so samosprávou na lokálnej a regionálnej úrovni prostredníctvom riešenia spoločných projektov a zámerov. RMNK poskytuje informačný servis pre svoje členské organizácie. Strategickým cieľom RMNK je vytvorenie predpokladov pre rozvoj detí a mládeže v Nitrianskom kraji prostredníctvom dialógu medzi samosprávou a tretím sektorom a v spolupráci s orgánmi štátnej správy, ovplyvňovať rozvoj politiky mládeže na lokálnej a regionálnej úrovni. V rámci dlhodobých cieľov sa RMNK aktívne snaží vytvoriť predpoklady a podmienky pre zabezpečenie efektívneho a cieleného financovania aktivít neformálneho vzdelávania. Posilňovaním štruktúrovaného dialógu medzi organizáciami tretieho sektora a mladými ľuďmi v Nitrianskom kraji RMNK cielene vytvára podmienky pre rozvoj participácie mladých ľudí.
Rada mládeže Nitrianskeho kraja v rámci svojej strednodobej vízie definovala strategické ciele, ktoré prispejú k zlepšeniu stavu cieľových skupín RMNK. V rámci regionálnej stratégie sme naštartovali procesy smerujúce k efektívnemu rozvoju neformálneho vzdelávania a participácie mládeže a ich finančného zabezpečenia v spolupráci so strategickými partnermi.

Aktivity pre mládež v NSK:
V roku 2006 sme začali realizovať projekt „Participácia v praxi“, ktorý pozostával z realizácie prednášok pre žiakov stredných škôl zameraných na informácie a praktické cvičenia o participácii mladých ľudí na živote spoločnosti. Tento projekt pokračoval aj v roku 2007 pod názvom „prečo som občanom Nitrianskeho kraja“, pričom uvedené diskusie prebiehali v okresných mestách Topoľčany a Levice. Pokračovali sme v tomto projekte aj v roku 2008 a v roku 2009 obdobným spôsobom, ale vo väčšom rozsahu prostredníctvom viacerých prednášateľov. Cieľovými regiónmi boli všetky okresné mestá v Nitrianskom kraji. Zo skúseností z daného projektu sme naďalej pokračovali s prednáškami opäť na stredných školách v regióne. V rámci týchto podujatí sme sa zamerali aj na aktivity mladých ľudí v Európskej únie a ich možnosti zamestnanosti a participácie na projektoch pre mládež v EU. Na tieto diskusie sme pozvali aj poslancov Európskeho parlamentu, kde najväčší úspech mali diskusné fóra s poslankyňou Katarínou Neveďalovou realizované na stredných školách v mesiacoch október a november 2009. V tomto projekte sme pokračovali aj v roku 2010, kde sa k dialógom medzi mladými ľuďmi pridali aj poslanci pôsobiaci na lokálnej úrovni.

Aktivity pre organizácie v Nitrianskom kraji:
Pre organizácie v Nitrianskom kraji sme zrealizovali seminár o získavaní finančných prostriedkov z grantových schém pre rozvoj aktivít neformálneho vzdelávania na lokálnej úrovni. Súčasťou vzdelávacieho seminára bola aj časť o zvyšovaní kvality projektov, tvorbe projektových zámerov a projektových žiadostí. Cieľom seminára bolo vytvoriť predpoklady pre tvorbu kvalitných projektov a identifikáciu grantových schém vhodných pre ich ďalší rozvoj a financovanie. V rámci seminára sme podali informácie aj o grantových systémoch MŠ SR (ADAM) a Programu Mládež v akcii.

Krížové aktivity pre mládež a členské organizácie:
V rámci projektu „Vzdelávanie mladých lídrov v Nitrianskom kraji“ sme identifikovali a vyškolili prostredníctvom série vzdelávacích seminárov mladých ľudí, ktorí sa v budúcnosti stanú vedúcimi osobnosťami v rámci lokálnych organizácii, ale aj v rámci organizácii pôsobiacich na regionálnej a celoslovenskej úrovni. Výchova takýchto lídrov má význam pre realizáciu akvizičných aktivít pre mládež v ďalších obdobiach. V rámci seminárov získali informácie a praktické skúsenosti z oblastí: vedenie tímu, príprava aktivít, politika mládeže, financovanie a grantové schémy, strategické plánovanie, ...
Účastníkmi vzdelávania boli mladí ľudia pôsobiaci v detských a mládežníckych organizáciách, žiackych školských radách, parlamentoch mladých. Na základe týchto školení už v meste Topoľčany fungujú mladí lídri, ktorí sa vyprofilovali z Mládežníckeho parlamentu mesta Topoľčany a pripravujú a realizujú vlastné projekty. V rámci krížových aktivít pre mládež sme sa zapojili do projektu „Cesty k aktívnemu občianstvu mládeže“ v rámci programu finančnej podpory aktivít detí a mládeže ADAM 2, ktorý realizoval Mládežnícky parlament mesta Topoľčany. V rámci tohto projektu sme sa podieľali na príprave a realizácii workshopov a propagácii participácie mladých ľudí na dianí v meste Topoľčany. 

Festival hier a zábavy detských a mládežníckych organizácií Nitrianskeho samosprávneho kraja:
Ide o projekt, ktorý vystihuje činnosť a prezentáciu jednotlivých detských a mládežníckych organizácií v NSK. Projekt je zostavený ako realizácia kultúrno – spoločenských aktivít v jednotlivých organizáciách RMNK v Nitrianskom kraji. Organizácie prezentujú kultúrnu tvorivosť svojich súborov, hrami, kultúrnymi a voľnočasovými aktivitami, súťažami, workshopmi pre deti a mládež v Topoľčanoch. Projekt má verejnoprospešný charakter, pretože aktivity sú organizované dobrovoľníkmi a okrem konkrétnych aktivít je to výborný spôsob výmeny informácií medzi generáciami. Vďaka podpore MŠVVaŠ SR a UNSK v rokoch 2002, 2005, 2007 - 2011 má tento projekt už svoju tradíciu. Projekt má charakter nadregionálneho podujatia, ktoré oslovuje širokú verejnosť. Cieľom projektu je propagácia, zviditeľnenie a informovanie medzi organizáciami a širokou verejnosťou. Zároveň uskutočnenie komunikácie s rôznymi generáciami prostredníctvom aktivít, ktoré počas projektu prebiehajú. Vďaka realizácii tohto projektu predpokladáme zmenu postoja staršej generácie k mladým a predovšetkým k mládežníckym organizáciám, pretože do projektu sú zapojení predovšetkým mladí ľudia z jednotlivých organizácií, ktorí ako dobrovoľníci pripravujú a realizujú konkrétne aktivity.

 

Späť na aktuality
Späť na úvodnú stránku
banner

Iuventa
Dni dobrovoľníctva
72 hodín