Novinky emailom

Pridaj svoju emailovú adresu a získaj veľa zaujimavých informácii

Poslanie RMNK

Rada mládeže Nitrianskeho kraja (RMNK) je združením právnických osôb, ktorého cieľom je podpora a rozvoj mládeže, mládežníckych organizácii a združení v Nitrianskom kraji bez rozdielu rasovej, etnickej, náboženskej a politickej príslušnosti. RMNK má ambíciu stať sa tvorcom a garantom mládežníckej politiky v Nitrianskom kraji a presadzovať záujmy mládeže a mládežníckych organizácii voči partnerom na základe dialógu. Je dôležité, aby boli vytvorené adekvátne podmienky pre rozvoj osobnosti mladého človeka, najmä v zmysle naplnenia potrieb participácie, získavania informácii a vytváranie podmienok pre aktívne trávenie voľného času s prihliadnutím na vytváranie systematických opatrení s pridanou hodnotou. Deti a mládež v Nitrianskom kraji predstavujú potenciál, ktorý je potrebný pre rozvoj a budovanie demokratickej spoločnosti. RMNK si preto kladie za cieľ presadzovať také opatrenia, ktoré budú prinášať úžitok širšej spoločnosti a pripravia mladých na zodpovednosť a presadzovanie svojich záujmov.

„RMNK chce byť partnerom každého mladého človeka v Nitrianskom kraji!“

banner

Iuventa
Dni dobrovoľníctva
72 hodín